تفسير نور:
سوره ناس آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بگو : پناه مي‌برم به پروردگار مردمان‌‏

‏توضيحات : ‏
‏« قُلْ » : مخاطب پيغمبر است كه الگو و پيشوا است ، و به پيروي از اين قُدوه مبارك والامقام ، همه مؤمنان بايد چنين گويند و به چنان پناهي روند .‏

سوره ناس آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ مَلِكِ النَّاسِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به مالك و حاكم ( واقعي ) مردمان .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَلِكِ » : صاحب . فرمانروا . عطف بيان ، يا بدل ، و يا صفت ( رَبِّ ) است ( نگا : اعراب‌القرآن درويش ) .‏

سوره ناس آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ إِلَهِ النَّاسِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به معبود ( به حقّ ) مردمان .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِلهِ » : معبود ( نگا : بقره‌ / 133 ) .‏

سوره ناس آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏از شر وسوسه‌گري كه واپس مي‌رود ( اگر براي چيره‌شدن بر او ، از خدا كمك بخواهي و خويشتن را در پناهش داري ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْوَسْوَاسِ » : وسوسه‌كننده . وسوسه‌گر . مراد اهريمن است . اسم مصدر است و به معني اسم فاعل ، يعني « مُوَسْوِس‌ » به كار رفته است . « الْخَنَّاسِ » : واپس رونده . يعني موجودي است كه براي گول زدن شخص به سراغش مي‌آيد ، ولي همين كه آن فرد براي نبرد با او از خدا ياري خواست ، شكست مي‌خورد و واپس مي‌كشد و ميدان را خالي مي‌كند و در انتظار فرصت بعدي مي‌ماند .‏

سوره ناس آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏وسوسه‌گري است كه در سينه‌هاي مردمان به وسوسه مي‌پردازد ( و ايشان را به سوي زشتي و گناه و ترك خوبيها و واجبات مي‌خواند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« النَّاسِ » : اشخاص . افراد . گذشته از انسانها ، جنّيها هم مراد است . چرا كه در قرآن واژه « رِجَال‌ » و « نَفَر » هم براي جنّيها به كار رفته است ( نگا : جنّ‌ / 1 و 6 ، أحقاف‌ / 29 ) و يكي از دو گروه مخاطب قرآن هستند ( نگا : أنعام‌ / 130 ، أعراف‌ / 38 و 179 ، ذاريات‌ / 56 ) .‏

سوره ناس آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( در سينه‌هاي مردماني ) از جنّيها و انسانها .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مِنْ » : اين حرف ، بيانيّه است . يا بيان ( ناس ) در آيه پنجم است كه معني آن گذشت ، و يا بيان ( وسواس ) كه معني چنين خواهد بود : وسوسه‌گري كه از شياطين جنّي است ، و يا از انسانهاي شيطان صفت ( نگا : بقره‌ / 14 ، انعام‌ / 112 ، مؤمنون‌ / 97 ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها