تفسير نور:

سوره فاتحة

سوره فاتحة آيه 1
‏ متن آيه : ‏
‏ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به نام خداوند بخشنده مهربان .‏

‏توضيحات : ‏
‏« بِسْمِ » : فراهم آمده است از ( بِ ) و ( اِسْمِ ) . يعني : كارم را با نام خدا آغاز ميكنم ؛ نه به نام چيز ديگري ، و نه به فرمان دل يا كس ديگري . واژه ( اِسْم ) از ماده ( سُمُوّ ) به معني عُلُوّ ، يا ( وسم ) به معني علامت و نشانه است . « اللهِ » : اسم خاصّ است براي خدا . اصل آن ( إِلاه ) بوده و مصدري است بر وزن ( فِعال ) به معني مفعول ، يعني ( مَأْلُوه ) به معني معبود ميباشد . همان گونه كه مصدر ( خَلْق ) به معني مخلوق است ( نگا : لقمان / 11 ) . « الرَّحْمنِ » : داراي مهر فراوان ( نگا : أعراف / 156 ) . « الرَّحِيمِ » : داراي مهر هميشگي .‏

سوره فاتحة آيه 2
‏ متن آيه : ‏
‏ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ستايش خداوندي را سزا است كه پروردگار جهانيان است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« رَبِّ » : پروردگار . مصدري است به معني تربيت ، و در اينجا در معني اسم فاعل ، يعني مربّي به كار رفته است ، و صفت ( الله ) ميباشد . « الْعَالَمِينَ » : جهانيان ، جهانها . هر صنفي از اصناف آفريدگان . اسم آلت است و به معني آنچه خدا بدان شناخته شود . از راه تغليب به صورت جمع مذكّر سالم با ( ين ) جمع بسته شده است .‏

سوره فاتحة آيه 3
‏ متن آيه : ‏
‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بخشنده مهربان است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الرَّحْمنِ » : و « الرَّحِيمِ » . هر دو صيغه مبالغهاند و صفت ( الله ) ميباشند .‏

سوره فاتحة آيه 4
‏ متن آيه : ‏
‏ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏مالك روز سزا و جزا است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَالِكِ » : متصرّف . صاحب . خداوند . بدل يا صفت بشمار است . « الدِّينِ » : جزا . داوري . آئين .‏

سوره فاتحة آيه 5
‏ متن آيه : ‏
‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو ياري ميطلبيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إيَّاكَ » : تو را .‏

سوره فاتحة آيه 6
‏ متن آيه : ‏
‏ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما را به راه راست راهنمائي فرما .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الصِّرَاطَ » : راه ( نگا : مريم / 36 ، يس / 61 ، زخرف / 61 و 64 ) .‏

سوره فاتحة آيه 7
‏ متن آيه : ‏
‏ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏راه كساني كه بدانان نعمت دادهاي ؛ نه راه آنان كه بر ايشان خشمگرفتهاي ، و نه راه گمراهان و سرگشتگان .‏

‏توضيحات : ‏
‏« صِرَاطَ » : بدل از ( الصِّرَاطَ ) پيشين است . « الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » : مراد كساني است كه در ( نساء / 69 ) از آنان سخن رفته است . « غَيْرِ » : بدل از ضمير ( هِمْ ) يا از ( الَّذِينَ ) است . « الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » : مراد كساني است كه در ( فتح / 6 ) از آنان سخن رفته است . « الضَّآلِّينَ » : گمراهان . مراد كساني است كه در ( آلعمران / 90 ، واقعه / 41 - 56 ) از ايشان صحبت شده است .‏

بازگشت به لیست سوره‌ها